Kişisel Veri İşleme Politikası


Genel not ve zorunlu bilgi

Sorumlu kuruluş

Bu web sitesinde sorumlu bilgi işlem şirketi:

NSB Polymers GmbH
Böttger Straße 2
41540 Dormagen

Kişisel Veri İşleme Politikası
İşbu Kişisel Veri İşleme Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sorumlusu olarak NSB Polymers GmbH (“Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilkeleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

İşlemenin Amacı
Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin ve ürünlerin ifası için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, tüketim ve satın alma motivasyonlarınız için uygun olan kişiselleştirilmiş ürünlerin ve hizmetlerin size sunulması için ilgili iş birimi ve iş ortakları ile gerekli işlerin yürütülmesi, Şirketin ticari kararları bildirmesi, ifa etmesi ve gerçekleştirmesi adına gerekli aksiyonların alınması, söz konusu ilişkilerden doğan Şirketimizin yasal güvenliğini sağlamak amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Taraflar ve Aktarımın Amacı
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin ve ürünlerin ifası için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, tüketim ve satın alma motivasyonlarınız için uygun olan kişiselleştirilmiş ürünlerin ve hizmetlerin size sunulması için ilgili iş birimi ve iş ortakları ile gerekli işlerin yürütülmesi, Şirketin ticari kararları bildirmesi, ifa etmesi ve gerçekleştirmesi adına gerekli aksiyonların alınması, söz konusu ilişkilerden doğan Şirketimizin yasal güvenliğini sağlamak amaçlarıyla Şirketimiz tarafından yurt içi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kuruluşlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ek olarak, kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerin ve ürünlerin sunulmasına ilişkin gerekli operasyonel faaliyetlerin ifa edilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca Almanya’ya ve/veya yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve İlgili Hukuki Sebepler
Şirketimiz kişisel verilerinizi www.segmentify.com internet adresimiz vasıtasıyla ve söz konusu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar için kullanmak amacıyla bir takım yasal nedenler baz alınarak toplamaktadır. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilir ve aktarılabilir.

Çerezlerin Kullanımı
Çerezler, tarayıcılar vasıtasıyla ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınızda veya internet sunucunuzda saklanan dosyalardır. Tarayıcıların büyük çoğunluğu başlangıç olarak çerezlere izin vermek üzere tasarlanmıştır; ancak tarayıcınızın ayarlarını değiştirmek suretiyle herhangi bir zamanda çerez seçeneklerinizi kişiselleştirebilir veya çerezleri hizmet dışı bırakabilirsiniz.

Şirketimiz çerezleri internet sitemiz üzerindeki davranışlarınızı analiz etmek ve sayfa görüntüleme, ziyaret süresi vb. ile bağlantılı faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanabilir.

Veri Güvenliği
Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

KVK Kanunu Kapsamındaki Haklarınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Başvuruların tarafımıza iletileceği yöntemleri belirten yazılı başvuru yöntemlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

  • Başvuru Yöntemi : Yazılı olarak
  • Başvurunun Yapılacağı Adres : NSB Polymers GmbH, Böttger Straße 2, 41540 Dormagen, Germany
  • Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi : Elden kimlik teyitli
 
  • Başvuru Yöntemi : Elektronik posta adresi kullanarak
  • Başvurunun Yapılacağı Adres : privacy @nsb-polymers.de
  • Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi : E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 
    •  

    Şirketimiz, KVK Kanunu kapsamında belirtildiği üzere talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirecek ve sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.